Dezvoltarea unui program de prevenire a abandonului Școlar timpuriu / PAST (Prevenirea  abandonului școlar timpuriu)

Obiectivul Specific 4 al proiectului, constă în  creșterea gradului de participare la educație pentru 480 de elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, prin crearea și derularea unor programe educaționale de tip Școală după Școală și a unor activități de sprijinire a tranziției de la un ciclu de învătământ la altul.  

OS4. este sustinut de activitatea A5. Dezvoltarea unui program de prevenire  a abandonului școlar timpuriu/PAST, având următoarele rezultate previzionate:

  • 480 de elevi sprijiniți pentru a intra și a se menține în programul educațional de prevenție (R7),
  • 320 elevi sprijiniti prin programe „Școală după Școală” (R8),
  • 160 de elevi sprijiniti pentru trecerea de la un ciclu de învătământ la altul (R9).
72356026_2410158175970969_8006759998359076864_n
A5.1. Organizarea si proiectarea PAST (Prevenirea Abandonului Scolar Timpuriu)

În cadrul acestui program de preventie se deruleaza 2 tipuri de activităti:

  • activitati de tip Școală după Școală/SDS;
  • activități de sprijin pentru tranziția de la un ciclu la altul/

Selecția elevilor aflați în risc de abandon se face în baza unei Metodologii de selecție, cu criterii clare, stabilite în concordanță cu prevederile Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii din România. Repartizarea elevilor se  face, în funcție de nevoi și interese, pe tipurile de intervenții, ȘDȘ și AST. Înscrierea elevilor selectați se realizeaza în baza Metodologiei privind organizarea programului SDS aprobată prin OMECTS nr. 5349/2011. Având în vedere situațiile de risc de părăsire a grupului țintă/GT din diverse motive (sociale, financiare, etc.), selecția și înscrierea elevilor în GT se realizeaza în 3 etape, respectiv:

  • la începutul fiecărui an școlar din perioada de implementare a proiectului, atât elevi aflați în situație de trecere de la un ciclu la altul: clasa a IV-a și clasa a VIII-a, cât și elevi din celelalte clase: I, II, III, V, VI și VII.
  • la finalizarea fiecărui ciclu (suprapus pe structura anului școlar), în perioada de vacanță a elevilor (2 luni) se va face o analiză a rezultatelor atinse prin activitatea cu GT din perioada anterioară, analiză ce va reprezenta o bază de plecare pentru procesul de selecție și înscriere a elevilor pentru următorul ciclu, pâna la finalizarea grupelor de elevi asumate în cadrul proiectului. Elevii vor participa la programul de prevenție cel puțin 1 semestru școlar, cel mult 5 semestre școlare, în funcție de nivelul clasei și de calendarul de derularea a proiectului, de la data semnării contractului de finanț

Având în vedere faptul că decizia de înscriere a elevilor aparține elevilor și familiilor acestora, se vor organiza întâlniri ale consilierilor cu elevii din grupurile vizate și părinții/tutorii acestora în scopul prezentării programului și conștientizării avantajelor ce decurg din participarea la acest program, avantaje ce țin atât de conținutul și atractivitatea programului (activități de învățare de tip joc, concursuri, activități recreative, activități derulate în centrele de educație deschisă/CED prin intermediul infrastructurii de teleprezență activități colaborative cu copii din alte unități școlare), cât și avantaje materiale și financiare (fiecare elev va primi subvenție pentru participarea la program și premii pentru cei care vor participa la concursurile organizate pe perioada proiectului, iar materialele educaționale și rechizitele necesare vor fi acoperite din fondurile proiectului).

Se vor constitui minim 16 grupe/an școlar (20 elevi/grupă cu 2 experti educaționali alocați) în urma înscrierii elevilor în program și a stabilirii nevoilor de intervenție, astfel încât o parte dintre elevi vor continua și în anul școlar următor, iar o parte vor ieși din program ca urmare a finalizării ciclului de învățământ. Astfel, elevii vor beneficia de măsurile dedicate prin program pe perioade de 1, 2, 3, 4 sau 5 semestre, în funcție de data intrării în program, de data când finalizează un ciclu de învățământ.

 Elevii vor fi repartizați pe cele două ramuri ale programului educațional de prevenție PAST, respectiv activități Școala dupa Școală/SDS și activități de tranziție de la un ciclu de învățământ la altul/AST.  Coordonatorul program prevenție/CPP  va proiecta activitatea, modalitățile de organizare și monitorizare.

Subctivitatea A5.1. contribuie în mod direct la:

  • atingerea rezultatului R7 – 480 de elevi sprijiniți pentru a intra și a se menține în programul educațional de prevenție;
  • atingerea obiectivului specific OS4 al proiectului – creșterea nivelului de participare la educație pentru 480 de elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, prin crearea și derularea unor programe eduaționale de tip  Școala după Școală și a unor activități de sprijinire a tranziției de la un ciclu de învățământ la altul.
A5.2. Derularea si monitorizarea activitatilor de tip Scoala dupa Scoala SDS

Frecvența activităților cu elevii este  stabilită în funcție de resursele alocate și de posibilitățile de participare ale beneficiarilor. Programul SDS se derulează în intervalul luni-sâmbătă cumulând un număr de 8 ore/săptămână, fără să se depășească 1,5 ore/zi, după ce planificarea a fost aprobată în prealabil de Coordonatori școală/CȘ și avizată de Coordonatorul program prevenție/CPP.

Activitățile SDS se derulează în fiecare din cele 6 școli partenere, cu grupe de câte 20 elevi, fiecare grupă desfășurând activitatea efectivă SDS cu 2 Experți educaționali prevenție. Grupele sunt organizate pe niveluri de învățământ sau pe cicluri (primar sau gimnazial), în funcție de specificul grupului țintă din fiecare școală. Fiecare elev  participă la activități remediale, activitățile pentru copiii capabili de performanță, recreative, de dezvoltare a aptitudinilor, de pregatire pentru viață.

Elevii  beneficiază pe perioada participării la program, de subvenție lunară de participare de 80 lei. Subvențiile se  acordă pe baza unei Metodologii elaborate de către echipa de coordonare educațională, metodologie ce va viza condițiile de participare și asistare socio-educativă a elevilor. Sprijinul financiar se va acorda în funcție de frecvența regulată la școală și la programele desfășurate în cadrul activităților din programul ȘDȘ și de parcurgerea etapelor din planul educațional individualizat elaborat pentru elevi.

Periodic, elevii beneficiază de sesiuni de consiliere și orientare școlară și profesională, sesiuni organizate și derulate de către Consilierii Educaționali/CE.

De asemenea, în paralel cu programul ȘDȘ se  organizează, în cadrul A2.3 Promovarea educatiei la orice varsta  in 12 comunitati galatene, activități cu valoare motivațională pentru elevi – ateliere de creație/concursuri sportive iar participarea va fi recompensată cu premii (300 lei valoarea unui premiu pentru elevii care se vor remarca prin rezultatele lor in diverse activitati – sport, artă, cetățenie activă – total 300 premii acordate). Fiecare copil participant la activitatile programului de prevenire a abandonului scolar timpuriu /PAST, i se va asigura oportunitatea participarii la cel putin o activitate motivationala (excursie și/sau concurs cu premii, organizate in cadrul A2.3).

A5.3 Derularea si monitorizarea activitatilor de sprijin pentru tranzitia de la un ciclu de invatamant la altul – AST

Din rândul elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii au fost  selectați și elevii aflați la finalul unui ciclu de învățământ (primar sau gimnazial), cu scopul participării la activități de sprijin, la trecere de la nivelul primar la cel gimnazial și de la cel gimnazial la cel liceal. Activitățile vizează adaptarea la un alt regim de școlaritate, reducerea decalajului/deficitului de achiziții de competențe specifice, precum și dezvoltarea competențelor transversale. Activitățile se  derulează săptămânal, câte 8 ore/săptămână fără să se depășească 1,5 ore/zi și au început în primul semestru din cele 5 semestre  planificate pentru desfășurarea de activități de prevenție.

În fiecare din cele 6 școli selectate în proiect s-a creat oportunitatea participării la activități de sprijin pentru tranziția de la un ciclu de învățământ la altul, pentru elevii de clasa a IV-a și de clasa a VIII-a. Aceștia au fost organizați în grupe speciale. Activitățile se derulează după programul normal de cursuri, împreună cu cadre didactice de nivel primar și gimnazial formate în cadrul proiectului (Experți educaționali prevenție/EEP).

Activitățile de sprijin se derulează cu grupe de 20 elevi, fiecare grupă desfășurând activitatea efectivă AST cu 2 Experți Educaționali prevenție/EEP. Grupele sunt organizate pe niveluri de învățământ (primar sau gimnazial). În fiecare școală din proiect sunt organizate  minim 2 grupe de elevi pe perioada proiectului. În cadrul fiecarei unități școlare activează o echipa multidisciplinară formata din Experți Educaționali prevenție/EEP, Coordonator școală/CȘ, la care se alătură și Consilierul educațional/CE. Echipa multidisciplinară din cadrul fiecărei școli colaborează cu echipa multidisciplinară din cadrul Centrului de Educație Deschisă/CED.

Activităţi “Şcoală după şcoală” desfăşurate în şcolile Bereşti, Frumuşiţa, Şcoala nr. 18 Galaţi şi Şcoala nr. 20 Galaţi