DESPRE PROIECTUL  – A doua șansă la educație la ORIZONT – POCU/665/6/23/135358
 
Beneficiar de finanțare:
Inspectoratul Școlar Județean Galați în parteneriat cu
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
 
Valoarea totală a  finanțării: 9.517.394,91 Lei
 
Obiectivul general al proiectului  constă în reducerea fenomenului de abandon școlar la nivelul județului Galati, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a educației tinerilor și adulților care nu au finalizat învățământul obligatoriu.  
 • Dezvoltarea programului A Doua Șansă în comunitățile în care s-a înregistrat abandon școlar, va crea oportunitatea reintegrării în sistemul de educație și finalizării studiilor obligatorii pentru o categorie vulnerabila de persoane, supuse excluziunii sociale.
 • Participarea la educatie și certificarea studiilor, deschid șansa creșterii inserției pe piața muncii și a gradului de ocupare a prsoanelor cuprinse în program, atât pe perioada derulării proiectului, cât și după finlizarea acestuia.
 • Dezvoltarea serviciilor de consiliere privind cariera si o creșterea a gradului de conștientizare privind importanța educației în comunitățile vulnerabile vizate de proiect vor aduce o implicarea mai mare a membrilor comunității în a sprijini copiii și tinerii să frecventeze școala, să fie motivați în a reuși să finalizeze studiile și să se poată integra pe piața muncii.
 • Dezvoltarea unei campanii de conștientizare orientate pe întărirea legăturii școlii cu comunitatea va stimula gradul de responsabilizare a cetațenilor și va crea premisele unei dezvoltări durabile, proces în care fiecare participă, fiecare primește și fiecare oferă.
 • Crearea unui corp profesoral bine pregătit în a proiecta și livra programe educaționale de calitate, va fi o măsură cu efecte pe termen lung, generații viitoare de elevi vor putea fi beneficiarii unor activități adaptate nevoilor lor de dezvoltare, vor avea acces la resurse educaționale de calitate, ce stimulează dezvoltarea de competențe transversale.    
Baza materiala și rețeaua de specialiși formată vor putea dezvolta pe termen lung programe dedicate susținerii copiilor și tinerilor pentru finalizarea studiilor. O încredere mai mare în școală și în valorile comunității incluzive vor genera pe termen lung o creștere a nivelului de dezvoltare al comunităților dezavantajate vizate. Atingerea obiectivelor proiectului va duce la creșterea numărului de oameni instruiti, de cetățeni educați, cu șanse mai mari de integrare pe piața muncii. Reușita proiectului, implicit atingerea obiectivelor proiectului, va genera o experiență pozitivă la nivelul comunității, ce va constitui reper în organizarea și dezvoltarea altor initiative de susținere a educației și de întărirea a rolului școlii în comunitate.        
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS.1. Imbunatatirea competentelor profesionale pentru 515 cadre didactice din judetului Galati, care activeaza in comunități educaționale cu risc crescut de abandon școlar, in vederea dezvoltarii unor servicii educationale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor.  Participarea cadrelor didactice la un program de dezvoltare a competențelor profesionale, pentru furnizarea de servicii educaționale de calitate, adaptate nevoilor tinerilor și adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie, care are ca rezultate previzionate: 515 persoane care au participat la programe de dezvoltarea competentelor profesionale (R2); 480 persoane care si-au imbunatatit nivelul de competente/certificate (R3); 400 cadre didactice participante la schimburi de experiențe didactice de succes (R4).
OS.2. Reintegrarea în sistemul de învățământ a 600 de tineri și adulți din județul Galati, care au abandonat școala, prin dezvoltarea programului A doua șansă într-un format flexibil și adaptat nevoilor specifice ale beneficiarilor.   
OS.3. Creșterea nivelului de integrare socio-educațională a persoanelor vulnerabile, prin consilierea privind cariera, informarea și conștientizarea a 14 comunități dezavantajate din județul Galati cu privire la importanța educației și accesibilizării serviciilor educaționale la orice vârstă.  
 
Grupul țintă
Grupul țintă este format din:
 1. tineri/adulți care au abandonat școala care vor fi selectati și înscris în program cu respectarea Metodologiei privind organizarea programului A doua şansă- învăţământ primar – anexa 1 la OMECTS Nr. 5248/31.08.2011, respectiv Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul Programului „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior-Anexa 3 la OMECTS nr. 5248/31.08.2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 1. personal didactic din invatamantul preuniversitar a fost identificat și va fi selectat în baza unei Metodologii de selecție GT cadre didactice, ce va fi elaborată în cadrul proiectului. Selecția cadrelor didactice se va face pornind de la următoarele criterii:
 • cadrele didactice din școlile din județ încadrate în categorii de risc ridicat în ceea ce privește părăsirea timpurie a școlii;
 • cadre didactice care au fost implicate în lucrul cu grupuri vulnerabile, în diverse contexte educaționale;
 • cadre didactice care își manifestă interesul și disponibilitatea de a se implica în activități educaționale destinate prevenirii și combaterii părăsirii timpurii a școlii, pe termen lung, reducerii abandonului scolar.
Plecand de la nevoile identificate la nivelul grupului tinta tineri/adulți care au parasite timpuriu scoala/nu au absolvit invatamantul obligatoriu, proiectul vine să soluționeze o parte din acestea, printr-o serie de acțiuni și măsuri concrete, astfel:
 1. Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip A doua sansa, prin imbunatatirea competentelor personalului didactic si personalului de sprijin, in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile grupului tinta; participarea acestora la programe de formare continua.
 2. Servicii de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vietii, pentru fiecare participant din grupul tinta, elaborare de planuri personalizate de interventie, in functie de nevoi specific varstei.
 3. Furnizare de programe A doua sansa flexibile si adaptate, pentru cresterea nivelului educational si facilitarea obtinerii unor competente profesionale ale persoanelor vulnerabile.
 4. Promovarea programului A doua sansa si a masurilor complementare cu privire la beneficiile reintoarcerii in sistemul de educatie si formare pentru tinerii si adultii care nu au finalizat invatamantul obligatoriu.
 5. Masuri de sprijin financiar pentru stimularea participarii la programul A doua sansa, respective acordare de subventii.
 
Rezultatele propuse
– Management al proiectului care sa conduca la atingerea obiectivelor si indicatorilor propusi (R1)
– Imbunatatirea competentelor profesionale pentru 515 cadre didactice din judetului Galati, care activeaza in comunități educaționale cu risc crescut de abandon școlar, in vederea dezvoltarii unor servicii educationale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor. (R2);
– 480 persoane care si-au imbunatatit nivelul de competente/certificate (R3);
– 400 cadre didactice participante la schimburi de experiențe didactice de succes (R4).
– Reintegrarea în sistemul de învățământ a 600 de tineri și adulți din județul Galati, care au abandonat școala, prin dezvoltarea programului A doua șansă într-un format flexibil și adaptat nevoilor specifice ale beneficiarilor. (R5)
– 430 de tineri si adulți care finalizeaza programe de tip ADȘ (R6).
– Creșterea nivelului de integrare socio-educațională a persoanelor vulnerabile, prin consilierea privind cariera, informarea și conștientizarea a 14 comunități dezavantajate din județul Galati cu privire la importanța educației și accesibilizării serviciilor educaționale la orice vârstă.
– 600 de tineri/adulți consiliati și sprijiniti pentru orientarea educationala si profesionala (R7),
– 14 evenimente de promovare a educației la orice varsta (R8).